За нас

Юридически статут: читалището е гражданско сдружение, регистрирана по Закона за народните читалища и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за обществено полезна дейност (ф.д.1519/1996). Вписано е в Търговския и регистър на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията. Органи на управление:  Общо събрание – организацията има 156 действителни членове, 4-членно Настоятелство и Проверителна комисия в 3-членен състав. Основни цели на организацията са: • Утвърждаване на гражданското общество, като източник на социален капитал • Разпространение на  духовни и културно-просветни ценности, подпомагане на културното и творческо развитие, обогатяване на социалната и образователна дейност • Подпомагане и развитие на младежки дейности • Подпомагането на социално затруднени и маргинализирани обществени групи. • Осигуряване на достъп до информация Читалището постига своите цели чрез дейности, като : • Поддържа общодостъпна обществена библиотека с присъщите и библиотечно – информационни дейности. • Организира и подкрепя художествени колективи, школи, клубове, формации, специални сценични и образователни събития, концерти. • Организира културно-просветни изяви самостоятелно или съвместно с други организации и институции. • Осъществява социални дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, както и такива, свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и пълноценното уплътняване на свободното време на децата и младите хора • Осъществява неформално обучение и консултиране  на деца, младежи, лица в трудоспособна възраст в партньорство с неправителствени организации и неформални граждански групи и експерти • Развива младежки дейности, в полза на най-широк кръг млади хора, без оглед на социална и етническа принадлежност. • Създава условия за публичен достъп до глобалното информационно общество и образование в областта на информационните технологии, чрез своята Регионална Сиско мрежова академия. Материални и човешки ресурси: Читалищната организация разполага с необходимия ресурс – материален и човешки, който гарантира ефективност на дейността. Екипът на ЛИК се гради от хора не само с квалификация и опитности, но най-вече с дълбоко емоционална ангажираност с читалищната мисия. Наличието на сграден фонд, работни и учебни зали, техническо осигуряване и можещи сътрудници, който постоянно надгражда опит, позволява читалището да бъде активно средище на културно, социално и гражданско участие под различни форми. През годините организацията ни привлече сериозен екип доброволци, особено млади хора, които текущо или по конкретни инициативи подпомагат нашата работата. Другият доброволен ресурс на ЛИК са хора с активна социална позиция, експерти в различни области, с различен социален и материален статус, които са сериозна подкрепа в проекти и инициативи на организацията. Партньорства: Читалището осъществява дейността си в тясно партньорство с Местни и Национални Власти, Институции, частен и нестопански сектор. През години организацията ни спечели доверието и на редица програми и донори ( европейски, американски, предприсъединителни, структурни, национални), в партньорство с които реализира голяма част от своите проекти. Към днешна дата работата на  читалище “ЛИК” е подчинена на идеята и намирането на практически решения за изграждане на работни партньорски мрежи и коалиции на по-широк географски признак, за реализация на съвместни инициативи в областта на културните, социални и политики за гражданско участие.
ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА