Първите проекти на ЛИК, подкрепени от национални и външни донорски програми датират от 1997 година. От тогава до днес, те са нашият шанс за апробиране и въвеждане в практиката на нови видове дейности и услуги в отговор на конкретни нужди и интереси на една или друга група от общността.

 • „Стъпка напред! – действие за личностно и социално развитие на младите хора“, № НПИМД-КО1-ОБЛ-021/2023, подкрепен от  Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025)г., ключова област 1. „Младежки дейности и младежка работа“ със средства в размер на 29 045 лв. Период на реализация: м. 07.2023 – 01.2024 год.

 • „Заложи на сигурно! – укрепване на личностния капацитет у младите хора, като превенция на хазартна зависимост и ресурс за пълноценен начин на живот“, подкрепен от ММС по НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта 2020.
 • „Младежко доброволчество за превенция на рискови фактори сред младите хора” 2015, подкрепен от Министерство на младежта и спорта, по Национална програма за младежта. Развитие на младежкото доброволчество в полза на устойчиви местни младежки и социални инициативи и разширяване на плевенския клуб „Връстници обучават връстници”, член на Българската Y-PEER Мрежа.
 • Читалище ЛИК – местен партньор на Министерство на здравеопазването и Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» в Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи” 2009-2013
 • „Избор винаги има – младите гласуват за Европейски парламент 2014″, подкрепен от НПМ 2011/2015, чрез Национален център европейски младежки програми и инициативи
 • „Обучение на модератори за осъществяване на посредничество при реализация на активни мерки за пълно обхващане и образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Плевен” BG051PO001-4.1.05-0134, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013-2014
 • „МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО – ЕДНА ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОБРОТО“ 2013, подкрепена от ММС по НПМ.
 • «Who left/What behind – изследване на темата за миграцията, локалното и глобалното през погледа на жени, работещи в областта на съвременното изкуство”  българо – турски културен проект на читалище ЛИК-Плевен и Flying Broom, Анкара, подкрепен от Европейския съюз чрез механизма за гражданско общество „Интеркултурен диалог Турция – Европейски съюз“, Програма „Изкуство и култура” и Турската република, 2011-2012
 • «Защото образованието означава повече-партньорство за извънкласни дейности» , ЕС Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Министерство на образованието и науката, Схема: BG051PO001/07/4.2-01 -19
 • Когато културата променя живота – повишаване капацитета на гражданското общество за признаване ролята на културата в общностните политики, като фактор за социално и икономическо развитие и приобщаване към европейските културни ценности“ – едногодишен проект на читалище ЛИК в партньорство с Регионален ресурсен център за култура „Фабриката“, Габрово, финансиран от програма ФАР „Развитие на гражданското общество“ бюджетна линия – BG 2005/017-353.01.01 BG 2005/017-353.01.01.
 • „Шанс за по-добри социални услуги за общността чрез възстановяване на социалната инфраструктура – сграда на читалище ЛИК“, Фондация Лале, 2006 – 2007
 • Регионален форум Жените в изкуството и културата и регионалните културни политики, Швейцарска културна програма, Регионален ресурсен център за култура „Фабриката“, 2006
 • „Нови сили и възможности за жените чрез информационните и комуникационни технологии“, Български фонд за жените 2005
 • „Да си помогнем взаимно – предоставяне на социална подкрепа за деца от ДОВДЛРГ “ Мл. Антонов“, с. Тотлебен“, ЕС Програма ФАР „Развитие на гражданското общество“ 2004 – 2005
 • „Drums for peace“ – Многостранна европейска мрежа от 17 културни НПО за младежки културни обмени, ЕС, Програма Младеж, 2004 – 2007
 • „Action Street Art „ – Многостранни младежки културни обмени , ЕС, Програма Младеж 2002 – 2004
 • „ECU – NET младежка европейска културна мрежа – многостранен евро-проект“ ARTTRAIN , Denmark , EС Програма Младеж 2003 – 2004
 • Изграждане на връзки между НПО и политическите партии“, NDI, 2004 – 2005
 • „Застъпничество за социално изолирани групи“ обучителна програма на Американската агенция за международно развитие, Програма World Learning и Института за демократични правителства на Университета в Джорджия, САЩ, 2003
 • Читалище „ЛИК“ – част от националната кампания за пряка връзка с избирателите, парламентарни и президентски избори 2001, местни 2003, парламентарни 2005 , Nаtional Democratic Institute 2001 – 2005
 • Проект за социална работа с деца от ДОВДЛРГ, ФПББ 2003
 • Пилотен проект „Културна политика и културно многообразие“, Съвет на Европа, Евро-Български културен център – София, 2001
 • …..и първите проекти на ЛИК от 1997 год., подкрепени от Американската агенция за международно развитие (USAID) България, Програма Phare Lien на ЕС.